ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

រោងចក្រ

factory (8)
factory (9)
factory (1)
factory (10)
factory (3)
factory (11)
FATORY-TOUR-1
FATORY-TOUR2
factory (6)

ពិព័រណ៍

Canton-Fair

Canton-Fair

COVERINGS

គម្រប

Italian Stone Exhibition

MARMOMACC

Xiamen Stone Exhibition (1)

ពិព័រណ៍ថ្ម Xiamen

Xiamen Stone Exhibition (3)

ពិព័រណ៍ថ្ម Xiamen

Xiamen Stone Exhibition (2)

ពិព័រណ៍ថ្ម Xiamen

វិញ្ញាបនប័ត្រ

certificate (1)
certificate (2)
certificate (3)